Miljöpolicy

Miljöarbetet ska bedrivas systematiskt och på ett sådant sätt att det följer 
principerna i miljöledningssystemet ISO 14001.
Klara miljökraven i lagar och förordningar samt att även i övrigt medverka till att de övergripande miljömålen uppnås.
 Arbetena bedrivs på sådant sätt att projekten i möjligaste mån hushåller med 
energi, naturresurser och råvaror.
att de i miljöprogrammet angivna målen uppfylls samt i övrigt arbeta för att 
ständigt förbättra miljön.
Berörd personal ständigt får förutsättningar att efterleva miljöpolicyn och 
möjlighet att uppfylla målen i miljöprogrammet.

Kommentarer inaktiverade.